DASAR PERTANIAN NEGARA KETIGA (DPN3)

Objektif DPN3

• Mempertingkatkan produktiviti dan daya saingan
• Mengeratkan pertalian dengan sektor-sektor lain
• Menerokai bidang-bidang baru, memulihara dan mengguna sumber asli secara mampan

PENDEKATAN-PENDEKATAN STRATEGI BAGI PEMBANGUNAN PERTANIAN

• Pendekatan Berasaskan Produk (Berasaskan permintaan pasaran dan citarasa)

  1. Memenuhi keperluan dan permintaan pasaran termasuk pasaran khusus (niche markets)
  2. Meningkatkan keupayaan pemasaran hasil-hasil dengan mennyepadukan aktiviti huluan dan hiliran dari aspek pengeluaran, pemprosesan 
      dan pemasaran.

• Pendekatan Perhutani (Memaksimumkan penggunaan tanah)

  1. Menggalakkan kegiatan pertanian dan perhutanan yang serasi serta saling melengkapkan (Tanaman singkat masa ditanam bersama sepsis
      balak dalam tanah yang sama)
  2. Mendapatkan pulangan awal kepada pelaburan (Tanaman singkat masa/herba mendapat pulangan cepat berbanding tanaman hutan)
  3. Memaksimumkan penggunaan tanah (Memajukan kawasan hutan tanpa menjejaskannya)

TERAS DASAR DAN STRATEGI BARU

Kepentingan Nasional

• Sekeruti Makanan
• Inflasi
• Produktiviti
• Pelaburan sektor swasta dalam sektor pertanian
• Meningkatkan eksport
• Mengurangkan import yang tidak produktif
• Memulihara dan mengguna sumber-sumber asli secara mampan